Технически университет - София
филиал Пловдив

 

"Е-Университет"

 

 
двуфакторно удостоверяване

© ТУ - София 2009 - 2024.
Отделни модули на тази система са разработени с финансовата подкрепа на
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0023
Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет - София (ТУ-София), изпълнен по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!